Buis Schouwenbouw

Webwinkel

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Schouwenbouw.nl

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Buis Schouwenbouw: Onderneming die de producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met schouwenbouw.nl;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door schouwenbouw.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en schouwenbouw.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van schouwenbouw.nl

Buis Schouwenbouw
Kampen
(T) 0183-745006
(E) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(W) www.schouwenbouw.nl
K.v.K.-nr: 05068304
BTW-identificatienummer: 138132616B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van schouwenbouw.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen schouwenbouw.nl en consument.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer uitdrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Schouwenbouw.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Schouwenbouw.nl niet.
De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt schouwenbouw.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft schouwenbouw.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaald, zal schouwenbouw.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. schouwenbouw.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien schouwenbouw.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen tevens betrekking hebben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan:

 • Aansluiten: Het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en rookkanalen al aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
 • Installeren: Het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, rookkanalen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de producten;
 • Monteren (plaatsen): Het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is schouwenbouw.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij schouwenbouw.nl anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht schouwenbouw.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig del van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Alle werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen binnen twee werkdagen na aflevering bij schouwenbouw.nl te worden gemeld.
2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
3. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en bijbehorende documentatie in de originele staat en verpakking aan schouwenbouw.nl retourneren, conform de door schouwenbouw.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door schouwenbouw.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag voor de producten heeft betaald, zal schouwenbouw.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door schouwenbouw.nl alleen worden uitgesloten indien schouwenbouw.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door schouwenbouw.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop schouwenbouw.nl geen invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs / verzendkosten

1. De prijzen op het moment van bestelling van het product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding. Als er in de webshop hierover niets vermeld staat is de aanbieding geldig zolang het op de webshop vermeld staat.
3. schouwenbouw.nl kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar schouwenbouw.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. De prijzen die in de webshop genoemd worden zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van maten en gewichten en deze worden u getoond bij het doorlopen van uw bestelling.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

1. De producten blijven eigendom van schouwenbouw.nl tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.
2. De consument mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

1. schouwenbouw.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering. Na verloop van de garantietermijn is schouwenbouw.nl bevoegd kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.
3. Wanneer schouwenbouw.nl garantie heeft verstrekt vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage.
4. De garantie vervalt indien:

 • Gebreken aan het product niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs hadden kunnen worden aan schouwenbouw.nl zijn gemeld.
 • Gebreken zijn veroorzaakt door een fout , onoordeelkundig gebruik of verzuim van de klant, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 • Gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van schouwenbouw.nl aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de klant zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is.
 • Gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan de apparatuur die onderhoud behoeft.
 • Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Bij levering van producten zonder montage, wordt enkel garantie ten aanzien van de geleverde zaken verleend.
6. Indien schouwenbouw.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
7. Ondanks de constante zorg en aandacht die schouwenbouw.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
8. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. schouwenbouw.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
9. De consument is gehouden schouwenbouw.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen schouwenbouw.nl mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
10. Het is mogelijk dat schouwenbouw.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. schouwenbouw.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
11. Een door schouwenbouw.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van schouwenbouw.nl jegens schouwenbouw.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1. schouwenbouw.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan schouwenbouw.nl kenbaar heeft gemaakt. Het transport en afleveren van een bestelling wordt door schouwenbouw.nl uitbesteed aan een pakketdienst of transportbedrijf. Het afleveren bij de consument geschiedt altijd tot de voordeur op de begane grond tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Mocht door consument aan de transporteurs verzocht worden om hulp voor verder transport (buiten- of binnenshuis) dan geschiedt dit transport geheel voor risico van consument.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het schouwenbouw.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de in de webshop gestelde termijn uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
4. Indien de levering niet of niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, ontvangt de consument zo spoedig mogelijk bericht.
5. schouwenbouw.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde leveringstermijnen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij schouwenbouw.nl met inachtneming van lid 2 van dit artikel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Installatie en risico-overgang

1. De consument is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. De consument kan voor installatie gebruik maken van een door schouwenbouw.nl geselecteerde installatiepartner.
3. De kosten van installatie kunnen door de installatiepartner of schouwenbouw.nl in rekening worden gebracht tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van schouwenbouw.nl, die zich in de macht van de consument of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de consument. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van schouwenbouw.nl is te wijten.

Artikel 14 – Verplichtingen van de klant (bij installatie door schouwenbouw.nl e.o.)

1. De klant stelt schouwenbouw.nl of een door schouwenbouw.nl geselecteerde (installatie)partner, (verder te noemen schouwenbouw.nl e.o.) in de gelegenheid de zaken af te leveren en/of het werk te verrichten.
2. De klant zorgt er voor dat schouwenbouw.nl e.o. tijdig kan beschikken over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
3. Klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals; de plaats waar de op-/ aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; rookkanalen zijn aanwezig; gasaansluiting is aanwezig; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
4. Indien klant niet aan zijn verplichtingen conform dit artikel voldoet, dient hij de daardoor door schouwenbouw.nl e.o. geleden aantoonbare directe (stagnatie)schade en redelijke kosten te vergoeden. De eigen directe schade en kosten van de klant komen dan voor zijn eigen rekening.
5. De klant zorgt ervoor dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken, evenals de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in afgesloten ruimten.
6. De klant verschaft aan schouwenbouw.nl e.o. de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van klant.
7. De klant dient er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van schouwenbouw.nl e.o. behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de consument schouwenbouw.nl hiervan tijdig in kennis te stellen.
8. De klant zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben gevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
9. De klant draagt het risico voor:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen
 • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
 • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld
 • Onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.

Artikel 15 - Betaling

1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren betaald worden:

 • iDEAL
 • Vooraf overboeken

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan schouwenbouw.nl te melden.
3. Indien installatiewerkzaamheden zijn overeengekomen, dienen de installatiekosten binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij kortdurende werkzaamheden zal er na oplevering een factuur worden verzonden. Als de werkzaamheden in een langere periode uitgevoerd worden zullen er tussentijds deelfacturen verzonden worden.
4. In het geval dat met schouwenbouw.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5. Ten laste van de consument komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die schouwenbouw.nl als gevolg van niet nakoming door de consument van diens (betalings)verplichtingen zal maken.
6. In geval van niet tijdige betaling is schouwenbouw.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in het 5e lid van dit artikel daaronder inbegrepen.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

1. schouwenbouw.nl zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten of laten verrichten en daarmee de zorgvuldigheid in acht nemen die van schouwenbouw.nl mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de klant hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is schouwenbouw.nl voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
2. schouwenbouw.nl herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 13
3. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aam het plaatsen van de kachel niet zijn geveegd bestaan er diverse risico's aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico's zich openbaren en deze zijn niet het gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van klant
4. Klant dient zelf te (laten) onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel en draagt daarme het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen.
5. Klant dient zelf te (laten) onderzoeken of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, en draagt daarmee het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie.
6. Klant dient zelf te (laten) onderzoeken of in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen en draagt daarmee het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen.
7. schouwenbouw.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade is schouwenbouw.nl nimmer aansprakelijk.

Artikel 17 - Geschillenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij schouwenbouw.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij schouwenbouw.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door schouwenbouw.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 - Overmacht

1. In geval van overmacht is schouwenbouw.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 19 - Privacy

1. Door te bestellen geeft de consument tegelijkertijd toestemming aan schouwenbouw.nl zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. schouwenbouw.nl gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
2. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voorzover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor d persoonsgegevens door Kaschels.com worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

Artikel 20 - Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen overeenkomsten van schouwenbouw.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Klantenservice

Algemeen
Klachten, retouren en garantie
Bel ons: 06 19178153
Neem contact op via het Contactformulier

Afhalen / retourneren

Afhalen

Retourneren